Genrelle forhold og viklår

Generelle avtalebetingelser

1. Avtale parter og avtalens omfang

Avtalen omfatter leveranse av standard programvare, samt tjenester som rådgivning, installasjon, opplæring og support, levert av SystemPartner International AS (SPI).

1.1 Viktige presisering, forutsetninger og definisjon av sentrale begreper i avtaleverket

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter.

Programvare er en felles betegnelse for dataprogrammer.

Systemprogramvare er programvare som er konstruert for å operere og kontrollere en datamaskins maskinvare, og å sørge for en plattform for applikasjoner.

Applikasjon er programvare som benytter datamaskinens ressurser til en oppgave som brukeren ønsker utført.

Standard programvare er programvare slik den på det aktuelle tidsrom leveres i gjeldende versjon fra Leverandøren og/eller dennes samarbeidspartnere.

Klargjøring er de forberedelser og den tilrettelegging som gjøres av Leverandøren i forkant av en installasjon. Dette er arbeid som gjøres både ute hos kunde og hos Leverandøren.

Innstallering er den jobben som gjøres i forbindelse med at programvare og utstyr teknisk gjøres tilgjengelig for kunden uavhengig av hvor den programvare og maskinvare fysisk er plassert.

Rådgiving er de faglige råd Leverandøren gir i forbindelse med bruk av programvare og utstyr, samt evt. generelle råd omkring driftsmessige og/eller IT-messige forhold.

Implementering er den prosessen hvor den installerte programvaren og utstyret tas i bruk av Kunden.

Oppdateringer er de løpende revideringer, endringer og forbedringer Leverandøren og/eller dennes samarbeidspartnere gjør av den av Leverandøren leverte programvaren.

Opplæring er den praktiske trening, kursing og innføringen i programvaren som gis av Leverandøren i forbindelse med installasjon av den aktuelle programvaren. Opplæring er fakturerbart – og det er en forutsetning for fri support at den aktuelle medarbeider hos Kunden har gjennomgått opplæring i den aktuelle programvaren.
Opplæring kan også gis løpende over telefon, internett og/eller gjennom kurs hos Kunden eller på annet egnet sted. 

Oppstartsbistand er den oppfølgingen Kunden får fra Leverandøren i etterkant av at ny programvare er satt i drift. Det er ingen forutsetning at denne foregår ute hos Kunden, men i forbindelse med større installasjoner er det vanlig, og som oftest ønskelig.

Support/Programsupport er bistand, dvs. bruker-/kundestøtte, til daglig bruk av programvaren til brukere som har grunnkurs i bruken av de produkter og tjenester Kunden har kjøpt av Leverandøren.

Programutvikling er arbeid som gjøres for å forbedre eksisterende applikasjoner og eller skape nye applikasjoner.

Maskinvare er de fysiske delene en datamaskin eller annen teknologisk innretning består av og/eller hele enheten som sådan. Eksempler på maskinvare er minnebrikker (RAM), kretskort, prosessorer (CPU), kabler, strømforsyninger (PSU), skrivere, vifter, harddisker (HDD), CD-ROM/DVD-brennere, skjermer, kabinetter, m.m.

Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få programvaren til å fungere effektivt. Dette innbefatter blant annet teknologi, IT-nettverk, kommunikasjonsmidler internt hos Kunden og eksternt.

Teknisk plattform er den struktur av maskinvare, infrastruktur, lagringsenheter, programvare m.m. som til sammen utgjør de tekniske forutsetningene for bruk av applikasjonene fra Leverandøren.

Dokumentasjon er den til enhver tid gjeldende beskrivelse av funksjonalitet, fremgangsmåter, problemløsningsmetoder etc. knyttet til programvare levert av Leverandøren.

SAT er en forkortelse for Site Acceptance Test, som er en felles gjennomgang for å sikre at leveransen inneholder og presterer som avtalt. 

SLA er en forkortelse for Service Level Agreement, og er et dokument som avklarer hvilke forventninger som er gjeldende i forbindelse med feil og support i programvaren levert av Leverandøren.

2. Gjennomføring av Leveransen

Følgende elementer beskrives nærmere i eget avtaledokument mellom Kunden og
Leverandøren:

Dersom Leveransen i henhold til denne Avtale skal benyttes sammen med utstyr og programmer som allerede er installert hos Kunden, må Kunden selv sørge for oppgradering av utstyr med programmer og andre forberedelser som er nødvendig for at det kan virke sammen med det som leveres i henhold til denne Avtalen.

Kunden skal spesifisere sin tekniske plattform i henhold til Leverandøren som kan påpeke dersom man anser det som åpenbart at Kunden må foreta oppgraderinger av utstyr eller programvare for å muliggjøre leveransen.
Ved bruk av 3. parts serverpark (Hosting) er det Kundens ansvar å sørge for at 3. part leverer stabil kommunikasjon mot Kunden, og har utstyr og rutiner som sikrer stabil drift med (for Kunden) tilfredsstillende hastighet 24 timer i døgnet. Fjernklienter som RDP, Citrix og/eller tilsvarende for å kjøre Leverandørens programmer er i denne forbindelse en nødvendighet.

Det vil i mange tilfeller utarbeides en egen prosjektplan for den enkelte leveranse.

3. Dokumentasjon, opplæring og support

3.1 Dokumentasjon

Leverandøren skal gjøre tilgjengelig den dokumentasjon som er nødvendig for at Kunden skal kunne benytte Leveransen som forutsatt. Slik dokumentasjon vil være tilgjengelig online og inneholder generell brukerveiledning og/eller referansehåndbok fortrinnsvis på Engelsk, evt. på norsk eller svensk. Kundespesifikke manualer må Kunden selv utarbeide, evt. i samarbeid med SPIs konsulentapparat.

3.1 Opplæring

Leverandøren vil stille til rådighet kyndig personell som vil bistå Kunden med forberedelser, rådgivning og tilrettelegging samt foreta opplæring og forestå oppstartsbistand i forbindelse med gjennomføringen av Leveransen i henhold prosjektplan.

3.3 Support

Leverandøren stiller ressurser til disposisjon for Kunden vedrørende support. 
I tillegg vil Leverandøren bistå med vedlikehold av programvare levert av SPI, oppgraderinger, endringer og øvrig konsulentbistand enten via telefon, oppmøte hos Kunden eller via oppkobling mot Kundens anlegg.

Programsupport

SPI yter løpende programsupport hverdager i kontortiden fra klokken 08.00 til klokken 16.00. Utenfor kontortid og i helger ytes programsupport via bemannet vakttelefon. Denne support er beregnet for øyeblikkelig hjelp til å unngå stopp og avhjelpe driftskritiske problemer. Vakttelefonen er ikke beregnet på å løse oppståtte feil som kan vente til neste dag eller som skyldes tekniske problemer som krever ekstra teknisk bistand.

Bistand ved feilmelding

Dersom det oppstår feil eller problemer med applikasjonene som krever bistand fra SPI skal kunden i første omgang ta direkte kontakt med SPI.

SPIs konsulenter vil først søke å løse problemet via telefon. Ytterligere feilsøking og bistand vil normalt bli foretatt remote via telenettet/internett.
Dette forutsetter tilgang til Kundens anlegg via egen telelinje eller tilgang via internett og Leverandørens prefererte programvare for kommunikasjon. Evt. brannmur e.l. må konfigureres av Kunden slik at SPI får tilgang.

Vedlikeholde

Feil som oppstår ved bruk av Programvaren skal omgående meldes til SPI.
Ved mistanke om programfeil skal dette meldes skriftlig, fortrinnsvis med eksempel på feil/feilmelding.

Programvareleverandøren foretar løpende utbedring og videreutvikling av programvaren, herunder også retting av påviste programfeil i forhold til gjeldende dokumentasjon.
Feilretting skjer i siste aktuelle versjon av Programvaren.
I praksis betyr dette at kunden får rettet en innmeldt feil ved at han blir oppgradert til en nyere versjon så snart den foreligger i oversatt og testet versjon hos SPI.
Nye versjoner av Programvaren er dekket av månedlig vedlikeholdslisens. Tidsforbruket ved oppgradering kan variere fra kunde til kunde og blir belastet etter forbrukt tid, eventuelt med tillegg av remotekostnader via telefon.

Ansvar ved feil

SPI er ansvarlig for at innrapporterte feil i Programvaren blir rapportert omgående videre til programvareleverandøren for retting. Feilretting skjer i siste aktuelle versjon av programvaren.

SPI er ansvarlig for at kunden blir tilført nye/rettede versjoner av programvaren når de foreligger fra Programvareleverandøren og er testet og eventuelt oversatt til norsk.

Hverken SPI eller Programvareleverandøren er ansvarlig for forhold som måtte oppstå som følge av feil i programmene, m.a.o., sekundært ansvar for følgeskader kan ikke fremføres overfor SPI eller Programvareleverandøren.

SPI er heller ikke ansvarlig for feil som skyldes at kunden ikke har fulgt muntlige eller skriftlige retningslinjer og instrukser for bruk av programmene, eller som er forårsaket av forhold, utstyr eller programvare som ligger utenfor SPIs kontroll.

SPI er ikke ansvarlig dersom programvare levert fra/gjennom SPI ikke brukes iht. lover og regler gitt av offentlige myndigheter eller programvareprodusenten.

Kunden har det fulle og hele ansvar for at det tas daglig backup av filserver og databasen slik at databasen kan reetableres med minst mulige feil.

Øvrige tjenester

I tillegg til de rettigheter og plikter som dekkes av månedlig vedlikeholdslisens vil SPI kunne bistå med oppgaver som:

Slike tjenester vil bli belastet etter til enhver tid gjeldende satser med tillegg av eventuelle reise- og oppholdskostnader. Telekostnader (remotekostnader) kan bli belastet i tillegg.

3.4 Videreutvikling, spesialtilpasning mv.

Leverandøren kan mot vederlag yte konsulentbistand knyttet til Leveransen, herunder rådgivning, spesialtilpasning og videreutvikling.

4. Levering

4.1 Tid og sted for Leverandørens ytelse

Programmer i samsvar med Leveransen skal være levert og installert på avtalt lokasjon slik det fremgår av prosjektplan. Leveransen kan skje via sky- og/eller hostingløsninger eller som en kombinasjon dersom dette er avtalt.

4.2 Leverandørens plikter ved leveransen

Leverandøren vil tilstrebe å gjennomføre Leveransen i henhold til prosjektplan og løpende informere Kunden om fremdrift og status.

4.3 Kundens plikter ved leveransen

Kunden er ansvarlig for å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne Avtale.
Kunden er ansvarlig for å foreta sikkerhetskopiering av egne data som omfattes av leveransen med det Kunden vurderer som hensiktsmessig frekvens.

Det er kundens ansvar å sørge for stabile driftsforhold for programvaren og sikre seg mot strømavbrudd og ustabile nettverk og datalinjer. Leverandøren anbefaler UPS e.l. for kontrollert nedlukking av anlegget ved strømbrudd etc.

4.4 Kundens ansvar for 3. part

Kunden er ansvarlig for at 3. parts leverandører stiller opp i henhold til tidsplan.
Eventuelle kostnader for 3. parts medvirken belastes Kunden. Leverandøren kan ikke lastes for forsinkelser som skyldes 3. part og kan kreve ekstra godtgjørelse dersom 3. part forårsaker forsinkelser i forhold til tidsplan.
Ved bruk av 3. parts serverpark (Hosting) er det Kundens ansvar å sørge for at 3. part leverer stabil og kommunikasjon mot Kunden og har utstyr og rutiner som sikrer stabil drift 24 timer i døgnet. 

5. Risikoovergang

5.1 Risiko for skade eller tap – programvare

Risiko for skade på eller tap av går over på Kunden når Programvaren er Installert.

5.2 Risiko for utstyr levert av Leverandøren

Ved kjøp av maskinutstyr gis det garanti i samsvar med produsentens garantibetingelser, med mindre det tegnes spesiell supportavtale med maskinprodusenten.

5.3 Leverandørens ansvarsfrihet for skade eller tap som skyldes 3.part

Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap av programmer under og etter levering som skyldes feil og mangler ved maskinutstyr eller programvare levert av 3. part. Eventuelle merkostnader som påløper i denne forbindelse dekkes av Kunden.

5.4 Kundens rettigheter ved skade eller tap

Hvis det inntreffer skade eller tap på grunn av tilfeldig begivenhet mens Kunden har risikoen, har Kunden, mot å dekke Leverandørens kostnader, krav på ny levering dersom det kan skje uten særlig ulempe for Leverandøren.

6. Eiendoms- og disposisjonsrettigheter

6.1 Eiendomsrett – bruksrett

Programvareprodusentene eier originalprogrammene og driver aktiv videreutvikling. Programvaren utvikles og videreutvikles som en standardløsning med mulighet for individuell tilpasning basert på valg av forskjellige parametre i systemet.
Programvaren er delt i moduler, som hver for seg eller samlet lisensieres ut til sluttbrukere. 

På vegne av Programvareprodusenten videreselger SPI programlisenser for de enkelte moduler til sluttbrukere i Norden.

6.2 Eiendomsrett til utstyr

Dersom det skal leveres fysisk utstyr i henhold til denne avtalen, blir dette Kundens eiendom fra det tidspunktet utstyret er levert som avtalt, og kjøpesummen er betalt i sin helhet.

Leverandøren har pant i maskinvare og programvare inntil hele kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt.

6.3 Disposisjonsrett til programvare

Kunden får en begrenset disposisjonsrett til programvaren som inngår i Leveransen. Leverandøren eller Programvareleverandør beholder full eiendomsrett til levert programvare og eventuell annen programmering, herunder men ikke begrenset til alle immaterielle rettigheter som opphavsrettigheter, design, know-how, forretningshemmeligheter, varemerker og patenter, som utvikles under denne Avtale.

Leverandøren har tilsvarende rettigheter til eventuelle endringer relatert til levert Programvare, uavhengig om dette er utført av Leverandøren, Kunden eller 3. parter.

6.4 Kundens disposisjonsrett

Den disposisjonsrett Kunden har over levert Programvare opphører ved betalingsmislighold og ved oppsigelse.

6.5 Endringer i programvare

Kunden eller andre må ikke foreta endringer eller på annen måte foreta inngrep i levert Programvare som gjør kopiering mulig eller dekompilere, modifisere, “reverse engineering”, oversette, prøve å utlede kildekoden eller prøve å skape et nytt produkt ved å utlede ideer fra levert Programvare.

6.6 Kopier

Kunden har anledning til selv å kopiere eksemplarer av levert Programvare til sikkerhetsformål i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen av disse. Utover dette kan kopiering av Lisensiert Programvare kun foretas etter skriftlig samtykke fra Leverandøren.

6.7 Sluttbrukeravtaler

Kunden skal til enhver tid opptre i overensstemmelse med programvareleverandørens betingelser for bruk av programvaren.

6.8 Krav om samtykke fra Leverandør ved overdragelse

Kunden har ikke adgang til å overdra programvaren til tredjepart eller tillate andre å foreta kopiering av programvaren til eget bruk.

Ved endring av eierforhold eller driver kreves det samtykke fra Leverandøren om videre bruk av levert Programvare og det skal tegnes ny lisensavtale med Leverandøren.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Betalingsbetingelser

50% av Programvarens pris faktureres ved undertegning av avtalen og forfaller til betaling pr. 15 dager fra fakturadato.
Resterende 50% av Programvaren faktureres ved installasjon og forfaller til betaling pr. 15 dager fra fakturadato.
Månedslisenser faktureres pr 1. i måneden og forfaller til betaling pr. 15 dager fra fakturadato.
Øvrige tjenester faktureres løpende når utført og forfaller til betaling pr.15 dager fra fakturadato.
Utstyr faktureres ved installasjon og forfaller til betaling pr. 15 dager fra fakturadato.

7.2 Reisekostnader

Fly, tog, båt, taxi og lignende faktureres etter regning. Bruk av bil faktureres etter statens satser. Kunden skal være informert før reisen foretas. Reisetid faktureres ½ timespris.
Kunden dekker fri kost og losji for Leverandørens konsulenter under installasjon, opplæring og annen bistand.

7.3 Prisregulering

Dersom Leverandøren får økte kostnader som følge av valutasvingninger utover 5% og/eller at en programvareleverandør øker sine priser gis Leverandøren anledning til å justere vedlikeholdslisenser og øvrige priser til Kunden tilsvarende. 
Pris for løpende ytelser som vedlikehold, opplæring, support og andre tjenester kan endres ensidig av Leverandøren 
Det skal gis varsel om evt. prisreguleringer.

8. Reklamasjon, mislighold

8.1 Reklamasjon

Reklamasjoner i forbindelse med påstått mislighold av denne Avtalen må skje skriftlig, og umiddelbart etter at parten fikk kjennskap til misligholdet.

8.2 Mislighold fra Kundens side

Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom han ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne Avtalen.

Ved betalingsmislighold kan Leverandøren stoppe løpende ytelser i forbindelse med denne og andre avtaler med Kunden.
Kunden kan ikke tilbakeholde betaling med mindre leveransen lider av kritiske feil.

Under enhver omstendighet har Kunden ikke rett til å holde tilbake mer enn det som er nødvendig for å få dekket sitt krav mot Leverandøren.
Kunden har ikke rett til å tilbakeholde beløp når dette skyldes manglende medvirkning fra Kundens eller 3.parts side.

Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på forsinkelsesrente, i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling med mer (forsinkelsesrenteloven).

8.3 Mislighold fra Leverandørens side

Det foreligger mislighold fra Leverandørens side dersom han ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen.
Det foreligger ikke mislighold dersom avviket fra den avtalte ytelse skyldes Kundens forhold, eller forhold som er utenfor Leverandørens kontroll.

9. Force Majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med tre måneders varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

10. Vanhjemmel

Dersom noen fremmer sak om at levert Programvare krenker andres immaterielle rettigheter, vil Leverandøren på egen bekostning ivareta Kundens interesser. Dette forutsetter at Kunden omgående varsler Leverandøren om slike krav, at Leverandøren får full kontroll over saken, og at Kunden samarbeider med Leverandøren i forhandlinger og eventuelle rettssaker. Leverandøren vil i så fall dekke idømte omkostninger og skadeerstatninger.

Dersom krav som nevnt i foregående avsnitt blir fremmet eller vil kunne bli fremmet, kan Leverandøren velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Leverandørens mening med rimelighet kan anvendes, skal Kunden på Leverandørens oppfordring returnere den omhandlende del og gis forholdsmessig refusjon. Ved refusjon gjøres rimelig fradrag for den nytte Kunden har hatt.

Ut over dette kan Kunden ikke gjøre ansvar gjeldende ovenfor Leverandøren som følge av vanhjemmel.

11. Ansvarsbegrensning

Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste, følgeskader, konsekvensskader, ansvar for driftsavbrudd, tap av data, avsavns tap, tapte kontrakter, tap av goodwill eller lignende.

12. Varighet, oppsigelse

Denne Avtalen trer i kraft ved signering.
Avtalen kan sies opp med seks – 6 – måneders varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig, og evt. på engelsk om Leverandøren ber om det.

Leverandør kan tidligst si opp avtalen 36 måneder etter oppstart, med 9 måneders varsel.
Oppsigelse av Avtalen skal være skriftlig.

13. Heving

Avtalen kan sies opp med umiddelbar virkning dersom en av partene i vesentlig grad unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen.

Leverandøren har rett til å heve Avtalen dersom forfallstidspunkt for betaling oversittes med tretti – 30 – dager. Det samme gjelder hvis Kunden går konkurs, begjærer akkord, innstiller sine betalinger eller på annen måte ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser ovenfor Leverandøren.

Leverandør kan tidligst si opp avtalen 36 måneder etter oppstart, med 9 måneders varsel.
Oppsigelse av Avtalen skal være skriftlig.

14. Konflikter/Lovvalg

Norsk rett skal anvendes ved gjennomføring av denne Avtalen.

Uenighet mellom partene i forbindelse med denne Avtalen, skal forsøkes løst ved forhandlinger.

Fører ikke forhandlinger frem innen seksti -60- dager, kan hver av partene henvise tvister til avgjørelse ved avtalt verneting Oslo tingrett.